REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CFLOW
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pomysłodawcą oraz właścicielem Serwisu internetowego CFLOW, dostępnego na stronie www.cflowapp.pl jest  CFLOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5272795157, REGON: 36648044, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661480, adres e-mail: info@cflowapp.pl, zwanym w dalszej części Usługodawcą.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis internetowy CFLOW

3. Definicje:

a) Regulamin – niniejszy dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) będący tym samym tzw. umową adhezyjną, stanowiącym wzorzec umowny, o którym mowa w art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), określającym ogólne prawa i obowiązki Stron oraz zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego CFLOW,
b) Usługodawca - CFLOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5272795157, REGON: 36648044, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661480, adres e-mail: info@cflowapp.pl, zarządzająca serwisem internetowym CFLOW dostępną pod adresem www.cflowapp.pl
c) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.cflowapp.pl, stanowiący w pełni zintegrowaną platformę technologiczną, obejmującą zestaw funkcjonalności za pośrednictwem której świadczone są na rzez Użytkownika Usługi, w zależności od wybranego Pakietu - automatyczne wypełnianie ksiąg podatkowych, tworzenie rachunków klientom (nieograniczone), tworzenie tabeli dochodów i wydatków, informacji o obecnych i byłych klientach, historii zamówień, administrowanie płatnościami gotówkowymi, pomoc w przygotowywaniu raportów do organów skarbowych, uzyskiwanie szczegółowych instrukcji dotyczących płacenia podatków, przelicznik progu VAT, rejestrację częściowych płatności, tworzenie faktur VAT, ewidencje podatku VAT, wytyczne dotyczące składania deklaracji VAT, dodatkowe narzędzia statystyczne dotyczące sprzedaży.
d) Użytkownik – wyłącznie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu Usługodawcy, e) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika,
f) Formularz rejestracji – dostępny pod adresem http://my.cflowapp.pl/users/sign_in formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
g) Usługa – usługa stanowiąca przedmiot Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin,
h) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usług, wyszczególnionych w Cenniku,
i) Cennik – dokument zawierający zestawienie stawek i opłat za Usługi dostępne na stronie internetowej Serwisu,
j) Pakiet – zbiór zawierający określone usługi za określoną Cennikiem cenę,
k) Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zrealizowanie świadczonej przez Usługodawcę Usługi,
l) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługadawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail bieżących informacji związanych z Serwisem

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają w szczególności na umożliwieniu:

a) prowadzenia Konta w Serwisie,
b) udostępnienia funkcjonalności, narzędzi Serwisu w ramach Pakietu C-Mini
c) udostępnienia funkcjonalności, narzędzi Serwisu w ramach Pakietu C-Pro
d) prowadzenia Newslettera

5. Usługodawca świadczy usługi, o których mowa w pkt
4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu internetowego CLOW znajdującego się na stronie www.cflowapp.pl.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO CFLOW

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowej CFLOW w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu internetowego CFLOW na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail) oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).
4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu internetowego, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
5. Użytkownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
6. Do korzystania z Serwisu internetowego CFLOW niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego CFLOW na stronie www.cflowapp.pl są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Usługi świadczone przez Usługodawcę są bezpłatne przez okres 50 dni liczonych od dnia zarejestrowania i utworzenia Konta na Serwisie, po upływie 50 dni usługi są odpłatne według wybranych przez Użytkownika Pakietów i Cennika znajdującego się na stronie Serwisu internetowego CLOW www.cflowapp.pl.
3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe dokonanie Rejestracji i utworzenie Konta Użytkownika.
4. Po upływie okresu, w którym Usługi są świadczone przez Usługodawcę bezpłatnie, realizacji Usług za pośrednictwem Serwisu CFLOW następuje po uiszczeniu opłaty przez Użytkownika według Cennika znajdującego się na stronie www.cflowapp.pl, w przypadku nie uiszczenia należnej opłaty Użytkownik nie może korzystać z funkcjonalności Serwisu internetowego CFLOW.
5. Usługodawca potwierdza Użytkownikowi rozpoczęcie świadczenia Usług w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
6. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
7. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o nich Usługodawcę.
8. Z bezpłatnego dostępu do Usług Użytkownik może skorzystać wyłącznie raz, dotyczy to również przypadku ponownej rejestracji Konta i/lub drugiego Konta z wykorzystaniem danych dotyczących tej samej działalności gospodarczej Użytkownika.
9. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
10. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta lub pozbawienia podmiotu statusu Użytkownika i rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku:

a) podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych,
b) naruszenia lub stworzenia sytuacji zagrożenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu.
c) jakiegokolwiek działania, które w opinii Usługodawcy może zostać uznane za niewłaściwe, ewentualnie szkodliwe zarówno dla niego jak i dla innego Użytkownika.

12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11 powyżej Użytkownikowi nie zostanie zwrócona pobrana opłata za Usługi płatne i będzie uważana za minimalne odszkodowanie ustalone przez Usługodawcę za szkody, które wynikły z powodu naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu.
13. Umowa dotycząca świadczenia bezpłatnej Usługi w ramach wybranego Pakietu jest zawierana na czas określony 50 dni liczonych od dnia zarejestrowania i utworzenia Konta na Serwisie.
14. Umowa dotycząca świadczenia odpłatnej Usługi w ramach wybranego Pakietu jest zawierana na czas określony 1 miesiąca, liczonego od dnia uiszczenia opłaty, w ramach wybranego przez Użytkownika Pakietu.
15. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym momencie poprzez:   a) usunięcie Konta, b) przesłanie odpowiedniej informacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: info@cflowapp.pl
16. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika przed upływem okresu korzystania z Usług płatnych, niewykorzystana część opłaty nie będzie zwracana.
17. Usługodawca ma prawo - w czasie aktualizowania weryfikacji, testowania i (lub) modyfikowania Serwisu internetowego CFLOW i (lub) z nią związanego sprzętu komputerowego i (lub) oprogramowania - do wstrzymania, ograniczenia lub zawieszenia świadczenia Usług na określony termin. W takim przypadku i w miarę możliwości Usługodawca będzie się starał informować Użytkownika o początku takich działań i planowanym zakończeniu, zawiadamiając o tym na stronie Serwisu lub pocztą elektroniczną. Jeżeli w/w działania potrwają ponad 6 godzin z rzędu, Usługodawca przedłuży Użytkownikowi świadczenie Usług płatnych (jeżeli Użytkownik z takich usług korzysta) na okres, w którym nie były świadczone Usługi płatne, za które Użytkownik zapłacił. Będzie to jedyne odszkodowanie należne Użytkownikowi za ograniczenie, zawieszenie lub zlikwidowanie możliwości korzystania z Usług.
18. Usługodawca ma prawo w każdym momencie, bez uprzedniego zawiadomienia całkowicie przerwać działalność Strony i (lub) świadczenia Usług. W takim przypadku Usługodawca ma prawo jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę, Użytkownik zaś zostanie zwrócona kwota płatności proporcjonalna do niewykorzystanego terminu korzystania z Usług (jeśli korzystał w tym czasie z płatnych Usług Usługodawcy). Będzie to jedyne odszkodowanie Użytkownikowi za uniemożliwienie korzystania z Usług i rozwiązanie umowy.
19. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera, z którego w każdej chwili mogą zrezygnować, w sposób każdorazowo podany w treści przesłanej wiadomości.

§4. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW DOSTĘPNYCH W SERWISIE INTERNETOWYM CFLOW

1. Użytkownik za pomocą Serwisu internetowego CFLOW i wybranego Pakietu ma dostęp do następujących funkcjonalności, narzędzi:

a) W ramach Pakietu C-Mini, kierowanego do Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

• Automatyczne wypełnianie ksiąg podatkowych
• Tworzenie rachunków klientom (nieograniczone)
• Tabele dochodów i wydatków
• Informacje o obecnych i byłych klientach, historie zamówień
• Administrowanie płatnościami gotówkowymi
• Pomoc w przygotowywaniu raportów do organów skarbowych
• Szczegółowe instrukcje dotyczące płacenia podatków
• Przelicznik progu VAT • Rejestracja częściowych płatności
• Tworzenie faktur VAT

b) W ramach Pakietu C-Pro, kierowanego do Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz rozliczających się za pomocą podatku liniowego:

• Automatyczne wypełnianie ksiąg podatkowych
• Tworzenie rachunków klientom (nieograniczone)
• Tabele dochodów i wydatków
• Informacje o obecnych i byłych klientach, historie zamówień
• Administrowanie płatnościami gotówkowymi
• Pomoc w przygotowywaniu raportów do organów skarbowych
• Szczegółowe instrukcje dotyczące płacenia podatków
• Przelicznik progu VAT
• Rejestracja częściowych płatności
• Tworzenie faktur VAT • Ewidencja podatku VAT
• Wytyczne dotyczące składania deklaracji VAT
• Dodatkowe narzędzia statystyczne dotyczące sprzedaży


§ 5. PŁATNOŚCI

1. Korzystanie z Pakietów Usług dostępnych w Serwisie internetowym CFLOW po upływie bezpłatnego okresu podlega comiesięcznym opłatom wskazanym w Cenniku, a Usługodawca uzależnia świadczenie Usług od uiszczenia opłat. Brak uiszczenia opłat wskazanych w Cenniku uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Serwisu internetowego CFLOW.
2. Ceny wskazane w Cenniku, udostępnianym za pośrednictwem Serwisu internetowego CFLOW pod adresem: www.cflowapp.pl, wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
3. Użytkownik może dokonać płatności za zamówioną Usługę płatną z wykorzystaniem płatności internetowych lub bezpośrednio na konto Usługodawcy.
4. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktur w formie elektronicznej. Faktura za Usługi dostępna będzie w formacie PDF do pobrania z Konta Użytkownika.
5. W przypadku nieopłacenia Usługi, dane Użytkownika i Konto są usuwane po upływie 50 dni od przesłania Użytkownikowi informacji o nieopłaceniu Konta przez Usługodawcę.
6. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego CFLOW obsługiwane są za pośrednictwem systemu PayPal

§ 6. REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Poinformowanie Usługodawcy o zaistniałych uchybieniach powinno zostać dokonane po ich stwierdzeniu.
3. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu internetowego CFLOW, należy kierować na adres: CFLOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Twarda 18 00-105 Warszawa lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: info@cflowapp.pl.
4. Reklamacja powinna zawierać: nazwę/ imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie Użytkownika.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację podmiotu o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni od otrzymania wszelkich niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia.
7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, chyba, że zgłoszą oni chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
8. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu nie skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji i tworząc konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy, bezpośrednio za pośrednictwem konta lub pod adresem e-mail: info@cflowapp.pl
4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu ich wyraźnej zgody.
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego CFLOW na stronie www.cflowapp.pl.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego CFLOW www.cflowapp.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego CFLOW www.cflowapp.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Usługodawca lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Serwis internetowy CFLOW nie prowadzi doradztwa z zakresu szeroko pojmowanej rachunkowości ani nie rozlicza Użytkowników z właściwymi organami. Serwis oferuje jedynie narzędzia, które ułatwiają wykonanie pewnych czynności rachunkowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygenerowanych przy użyciu Serwisu internetowego CFLOW dokumentów.
2. Użytkownik pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane, treści, udostępnione przez Usługodawcę na własną odpowiedzialność.
3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego CFLOW.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem i dostarczaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem warunków niniejszego Regulaminu.
5. Usługodawca nie czyni żadnych gwarancji, że Serwis internetowy CFLOW będzie wolny od błędów lub, że dostęp do niego będzie ciągły lub nieprzerwany.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika w szczególności, za:
a) wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika,
b) jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione przez kogokolwiek na skutek działań lub zaniechań Użytkownika,
c) przerwania dostarczania, utraty lub uszkodzenia danych,
d) niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu Usług z powodu spraw niezależnych od Usługodawcy.

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody lub koszty spowodowane przez jego nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione korzystanie z Serwisu internetowego CFLOW i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w funkcjonowaniu Serwisu powstałe w wyniku jego działań lub zaniechań.
8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego CFLOW przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła.
9. Usługodawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu internetowego CFLOW. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu.
10. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika, o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy zarówno ewentualnego wystąpienia szkody rzeczywistej (damnum emergens), jak i utraconych korzyści  (lucrum cessans).

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego CFLOW, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Usługodawca informuje o zmianach poprzez przedstawienie aktualnego Regulaminu niezwłocznie po pierwszym logowaniu Użytkownika.
3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin może zaprzestać korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta lub przesłanie odpowiedniej informacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: info@cflowapp.pl.
4. Wszelkie czynności związane ze świadczeniem usług przez Usługodawcę – zawarte lub których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie odpowiednio – zawarcia, złożenia lub rozpoczęcia świadczenia.
5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2017 roku.
Plan płatności dostosowany do Ciebie!
Zamów teraz i przez 50 dni korzystaj z „CFlow” bezpłatnie.
C-Mini
dla osób prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Automatyczne wypełnianie ksiąg podatkowych
Tworzenie rachunków klientom (nieograniczone)
Tabele dochodów i wydatków
Informacje o obecnych i byłych klientach, historie zamówień
Administrowanie płatnościami gotówkowymi
Pomoc w przygotowywaniu raportów do organów skarbowych
Szczegółowe instrukcje dotyczące płacenia podatków
Przelicznik progu VAT
Rejestracja częściowych płatności
Tworzenie faktur VAT
Ewidencja podatku VAT
Wytyczne dotyczące składania deklaracji VAT
Dodatkowe narzędzia statystyczne dotyczące sprzedaży
29,99 zł/mc.
Pierwszych 50 dni bezpłatnie!
C-Pro
dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz rozliczających się za pomocą podatku liniowego
Automatyczne wypełnianie księgi rachunkowości
Tworzenie rachunków klientom (nieograniczone)
Tabele dochodów i wydatków
Informacje o obecnych i byłych klientach, historie zamówień
Administrowanie płatnościami gotówkowymi
Pomoc w przygotowywaniu raportów do organów skarbowych
Szczegółowe instrukcje dotyczące płacenia podatków
Przelicznik progu VAT
Rejestracja częściowych płatności
Tworzenie faktur VAT
Ewidencja podatku VAT
Wytyczne dotyczące składania deklaracji VAT
Dodatkowe narzędzia statystyczne dotyczące sprzedaży
59,99 zł/mc.
Pierwszych 50 dni bezpłatnie!