POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU CFLOW
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator danych osobowych – CFLOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5272795157, REGON: 36648044, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661480, zarządzający Serwisem internetowym dostępnym pod adresem www.cflowapp.pl. chroni prywatność swoich Użytkowników stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Użytkownikiem Serwisu www.cflowapp.pl jest zarejestrowany Użytkownik, korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.

3. Zbiory danych osobowych Użytkowników Serwisu podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych danych oraz informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego www.cflowapp.pl. 5. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających z Serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem www.cflowapp.pl.

§ 2. DANE GROMADZONE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

1. Administrator danych gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni uprzednią wyraźną zgodę na ich przetwarzanie.

2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis oraz w celach statystycznych.

3. Administrator danych gromadzi oraz przetwarza:

a) dane niezbędne do utworzenia Konta:
• nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, hasło,

b) dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika i korzystania z usług Serwisu: nazwiska i imiona/firma, dane adresowe, numer NIP, numer PESEL, adres e-mail, forma Opodatkowania, numer rachunku bankowego.

c) dane niezbędne w celu wystawienia faktury VAT – imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, Numer Identyfikacji Podatkowej, adres e-mail,

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez Serwis, oraz inne dane, podane przez Użytkownika, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną), a także w celach statystycznych.

5. Administrator danych gwarantuje wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy.

6. Zbiór danych osobowych Portalu internetowego www.cflowapp.pl został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.


§ 3. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator danych może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od Użytkownika każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.

2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności – w celu obsługi procesu rejestracji i utworzenia Konta, logowania do Konta, a także innych Usług świadczonych przez Administratora, o których mowa we wszystkich dokumentach mających zastosowanie do usług świadczonych przez Serwis – w szczególności w Regulaminie Serwisu www.cflowapp.pl.

3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora danych zawierającego informacje związane z Serwisem. Na takie działanie Administratora danych, Użytkownik –– wyraża zgodę podczas wypełniania Formularza rejestracji i tworzenia Konta.

4. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres korzystania z Serwisu www.cflowapp.pl, tj. przez czas obowiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a tym samym  posiadania indywidualnego Konta na Serwisie.

5. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu internetowego www.cflowapp.pl prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Serwis, administracją Serwisu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Serwisu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Administrator danych wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. Użytkownik może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

7. Administrator danych wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Użytkownika. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika w Serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

§ 4. ZABEZPIECZENIA

1. Administrator danych dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych Użytkowników w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do Konta – adresu e-mail oraz hasła.

3. Wszelkie podejrzenia występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych kierując do niego odpowiednią wiadomość na adres: info@cflowapp.pl.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu oraz dokonać usunięcia prowadzonego Konta.

2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji i tworząc Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.

4. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia ……………2017 roku.
Plan płatności dostosowany do Ciebie!
Zamów teraz i przez 50 dni korzystaj z „CFlow” bezpłatnie.
C-Mini
dla osób prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Automatyczne wypełnianie ksiąg podatkowych
Tworzenie rachunków klientom (nieograniczone)
Tabele dochodów i wydatków
Informacje o obecnych i byłych klientach, historie zamówień
Administrowanie płatnościami gotówkowymi
Pomoc w przygotowywaniu raportów do organów skarbowych
Szczegółowe instrukcje dotyczące płacenia podatków
Przelicznik progu VAT
Rejestracja częściowych płatności
Tworzenie faktur VAT
Ewidencja podatku VAT
Wytyczne dotyczące składania deklaracji VAT
Dodatkowe narzędzia statystyczne dotyczące sprzedaży
29,99 zł/mc.
Pierwszych 50 dni bezpłatnie!
C-Pro
dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz rozliczających się za pomocą podatku liniowego
Automatyczne wypełnianie księgi rachunkowości
Tworzenie rachunków klientom (nieograniczone)
Tabele dochodów i wydatków
Informacje o obecnych i byłych klientach, historie zamówień
Administrowanie płatnościami gotówkowymi
Pomoc w przygotowywaniu raportów do organów skarbowych
Szczegółowe instrukcje dotyczące płacenia podatków
Przelicznik progu VAT
Rejestracja częściowych płatności
Tworzenie faktur VAT
Ewidencja podatku VAT
Wytyczne dotyczące składania deklaracji VAT
Dodatkowe narzędzia statystyczne dotyczące sprzedaży
59,99 zł/mc.
Pierwszych 50 dni bezpłatnie!